სამეცნიერო თარგმანი

სამეცნიერო თარგმანის თავისებურებებს წარმოადგენს აზრის სიზუსტე, ლაკონურობა, ლოგიკურობა და ობიექტურობა. ამ თემატიკის დოკუმენტების ძირითადი ფუნქციაა ინფორმაციის მიწოდება და მისი მართებულობის დამტკიცება.

ლექსიკის თვალსაზრისით სამეცნიერო სტილი ხასიათდება ერთი და იგივე სიტყვების ხშირი განმეორებით და სუბიექტური ხასიათის სასუბრო ლექსიკის არარსებობით. ასეთი ტექსტის მთარგმნელი რაციონალურად, ობიექტურად გადმოსცემს ფაქტებს.

მეცნიერების სხვადასხვა დარგის ( მაგ.: ბიოლოგია, მათემატიკა, ქიმია, ფიზიკა, ფსიქოლოგია და ა.შ) თარგმანი მოითხოვს არა მხოლოდ ენის ცოდნას, არამედ ორიგინალის გააზრების უნარსაც. მნიშვნელოვანია ინფორმაცია ითარგმნოს ადეკვატურად, უზუსტობების და აზრის დამახინჯების გარეშე.

ჩვენ ვმუშაობთ შემდეგი ტიპის სამეცნიერო ტექსტებზე:

შეკვეთა

ტრანსლიტის უპირატესობები

ჩვენთან, ტექსტის, ხელშეკრულების, თუ სხვა სახის დოკუმენტის თარგმნისას, თქვენ გარანტირებულად მიიღებთ პროდუქტს, რომელიც შემდეგი უპირატესობებით გამოირჩევა: