ტექნიკური თარგმანი

ტექნიკური ტერმინოლოგია თავისებური სლენგია, რომლის მნიშვნელობის გაგებასაც და სწორად გამოყენებასაც ცოდნა უნდა. სპეციალურ ტექნიკურ მასალებში უხვადაა ტერმინები, შემოკლებები და აღნიშვნები და მხატვრული ტექსტისაგან განსხვავებით, რომელშიც დასაშვებია თავისუფალი ინტერპრეტაცია, ტექნიკური მასალა ზუსტ თარგმანს მოითხოვს.

ეს გულისხმობს, რომ მთარგნელმა ძალიან კარგად უნდა იცოდეს არა მხოლოდ ორიგინალის ენა, არამედ თარგმნილი ენის ადეკვატური ტერმინოლოგია. ამიტომ, ერთ-ერთ ძირითად სირთულეს ტექნიკური თარგმანის განხორციელებისას წარმოადგენს თარგმნილ ენაში ორიგინალის ეკვივალენტის მორგება, ვინაიდან სინონიმურ და აღწერილობით თარგმანს მივმართავთ მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში.

ჩვენ ვახორციელებს ტექნიკურ თარგმანს შემდეგ სფეროებში:

შეკვეთა

ტრანსლიტის უპირატესობები

ჩვენთან, ტექსტის, ხელშეკრულების, თუ სხვა სახის დოკუმენტის თარგმნისას, თქვენ გარანტირებულად მიიღებთ პროდუქტს, რომელიც შემდეგი უპირატესობებით გამოირჩევა: